На 17.09.2020 г. „ИТ България“ ООД сключи с Министерство на икономиката административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-14792-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID- 19“.

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014- 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на обща стойност 9500,00 лв., в т. ч. безвъзмездна финансова помощ 9500,00 лв. (8 075,00 лв. – европейско и 1 425,00 лв. – национално съфинансиране) и е с продължителност 3 месеца. Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на предприятието за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.